Vervoerservice Buggenhout

Algemene Vervoers Voorwaarden

  * Bij elke reservatie zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel mogelijk wanneer deze door ons schriftelijk werden bevestigd. Vervoerservice behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
  * Betalingen gebeuren contant aan de chauffeur en indien u een factuur wil geef je de gegevens (naam, adres, firmanaam en BTW nr.) bij de bestelling online of via email door.
  * Facturen zijn betaalbaar op het adres Stationsstraat 71 te 9255 Buggenhout netto contant binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij onbetaald gebleven factuur na deze periode zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% verschuldigd zijn met een minimum van 75 euro.
  * De klant moet alle nodige informatie betreffende het transport doorgeven zodat Vervoerservice in de mogelijkheid is om de opdracht uit te voeren. Aanvragen voor het vervoer van personen gebeuren bij voorkeur via e-mail of via het reservatieformulier op de website. Slechts indien dit niet mogelijk is, kan een aanvraag telefonisch gebeuren en moet er een bevestiging volgen per sms.
  * Wanneer de klant ons foutieve of onvolledige gegevens bezorgt (vb. i.p.v. aankomstuur op de luchthaven vertrekuur vlucht doorgeven) kan Vervoerservice niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet correct uitvoeren van het vervoer. Indien de klant niet aanwezig is op het afhaalpunt of op het afgesproken uur, dan zal dit transport worden aangerekend. Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen met chauffeur beschikbaar zal blijven. Er zal wachtgeld aangerekend worden van € 22 per begonnen half uur indien er een wagen beschikbaar is.
  * Indien u wenst te annuleren dient u dit steeds schriftelijk of per mail te doen binnen de 7dagen na de bevestiging van de reservatie. Last-minute boekingen (< 48u) vallen niet onder deze voorwaarde.
  * Indien u wenst te annuleren of een aanpassing wil doen binnen de 24 uur voor vertrek, gelieve ons telefonisch te contacteren. Een administratiekost van € 25,00 zal worden aangerekend, indien de klant annuleert na een bevestigde reservatie. Indien de chauffeur reeds onderweg is en er wordt geannuleerd of u bent niet aanwezig op het doorgegeven adres zal de volledige kostprijs aangerekend worden.
  * De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien. Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de contracten gesloten via de website. Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.
  * Vervoerservice doet al het mogelijke om de personen volgens de overeenkomst tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Vervoerservice kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van de personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming of voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht.
  * Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant. De reiziger/klant is verplicht bij het instappen van de wagen onmiddellijk zijn gordel om te doen.
  * Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale factuurbedrag voor het uitgevoerde personenvervoer, ongeacht de omvang van direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  * Vervoerservice behoudt zicht het recht om een boeking te weigeren. Indien Vervoerservice achteraf een overeenkomst vernietigt of niet nakomt, met uitzondering van overmacht, is de klant gerechtigd op een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de factuur van het vervoer, met een maximum van 40 Euro.
  * Bezwaren over facturen of diensten moeten binnen de 8 dagen vanaf de datum der factuur of diensten aangetekend kenbaar gemaakt worden. Zo deze termijn verlopen is worden zij niet meer aanvaard.
  * Is een klant verantwoordelijk voor het bevuilen of stukmaken van de wagen, in welke zin dan ook dan zal er een forfaitair bedrag van € 150,00 aangerekend worden om de wagen terug in originele staat te brengen. Eventuele reparatiekosten of immobiliteitskosten worden u achteraf via factuur verstuurd.
  * Tenzij anders vermeld op de offerte is alle tol en parkeergeld altijd extra te betalen door de klant.
  * Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.
terug naar boven